17-06-17

4164

 

DAKVENSTER OP DE WERELD

 

*

 

*

Mijnheer de geldwolf,

‘God-de-Moeder’ heeft geoordeeld: barbertje moet hangen! Gij kondt dus gaan.

*

Zonder pardon mocht gij uw tricolore burgemeesterssjerp inleveren. Even hadt gij een krampachtige poging gedaan om toch nog als schepen te kunnen aanblijven in Brussel, maar ook dat werd door de ‘allerhoogste’ vakkundig de grond ingeboord. Eerst had Elio u al schoorvoetend laten vallen. De demarche van Laurette was dan ook niet minder dan het ultieme genadeschot. Zij heeft u jarenlang de hand boven het hoofd gehouden; als haar poulain rees uw ster steeds hoger. Maar, hoogmoed komt voor de

val. En dat hebt gij alleen maar aan uzelf te danken, of beter: te wijten. Gij staat immers bekend als een oude PS-krokodil en als prototype van de arrogantie van de macht. Toen gij nog Kamerlid waart, blonkt gij uit in hoogmoedigheid en misprijzen voor allen – de Vlamingen in het bijzonder – die gij beneden uw waardigheid achtte. De tirades, de brutaliteit en het weigeren van Nederlands te spreken – dat gij als autochtone Marollen-Brusselaar wel beheerst – zijn de kenmerken die men u toedicht als men aan die tijd terugdenkt. Vijanden maken aan de lopende band werd als het ware uw handelsmerk.

Het werd er niet beter op toen gij in 2013 de Kamer verliet om burgemeester te worden van Brussel, uw geboortestad, waarvan gij ook al eens OCMW-voorzitter waart. Daar

voelde gij u niet alleen burgemeester, maar de almachtige zelve, die met niemand, laat staan met de Nederlandstaligen, rekening moest of wilde houden. Als een alleenheerser en PS-potentaat zette gij u boven alles

en iedereen, daarin gesteund door de hierboven genoemde heilige tweevuldigheid.

Het kaviaarsocialisme regeerde. Uw coalitiepartners waren al blij dat de dag voorbij ging zonder dat zij voor het minste uw toorn moesten ondergaan. In die geest woekerde de PS-vergroeidheid in alle mogelijke instellingen en structuren. Het stond in de sterren geschreven dat vroeg of laat die etterbuil moest openbarsten. En zo gebeurde vorige week toen bleek dat Samusocial, de daklozenorganisatie uit uw stad, bestuurd werd door een illuster viermanschap van PS-signatuur dat onder uw bevel stond en dat niet aarzelde om zich royaal te laten vergoeden met giften die voor de sukkelaars bestemd waren. Daarmee overschreedt gij, ondertussen volkomen normloos en ethisch gevoelloos geworden, alle grenzen van het fatsoen. Gij zaagt er helemaal geen graten in, zelfs niet toen bleek dat de vergaderingen waarvoor gij vorstelijk vergoed werdt, helemaal niet hadden plaatsgevonden... Vreemd, een socialist die zich schaamteloos verrijkt op de kap van daklozen... Ieder fatsoenlijk mens heeft het daar moeilijk mee.

In uw zog teerde de anti-Vlaamse PS-furie Kartine Lalieux op uw almacht, ook in de Kamer en nadien als schepen in Brussel. Het scheelde geen haar of zij was u opgevolgd als burgemeester, maar haar absoluut gebrek aan kennis van het Nederlands

speelde in haar nadeel. En dat van u, want had zij het gehaald, dan hadt gij als haar eerste opvolger terug in de Kamer gezeten.

Men moet tenminste een tekst in vloeiend Nederlands kunnen aflezen, zoals bleek bij de voorstelling van Philippe Close, uw opvolger. Ook hij is gepokt en gemazeld in het oude PS-socialisme. Hij is een man die in de

luwte opereert, die over een enorm netwerk beschikt en die vanuit de eerste lijnen overal een vinger in de pap heeft. Kijk maar naar zijn talloze mandaten in Brusselse vzw’s en dies meer. Maar hij blijkt te kunnen lachen en vlotte babbels te houden. Dat op zich is al een trendbreuk.

Met groot genoegen zie ik dat gij op de

keien staat, en dat zelfs de grote kanonnen van de PS, van Di Rupo over Laurette tot Piqué en Vervoort, u de rug hebben toegekeerd. Recht is geschied. Of uw opvolger het roer zal omgooien, zal moeten blijken, al durf

ik daar niet op wedden. Maar gij zijt alvast volkomen terecht ‘uit de weg geruimd’. Mede dankzij uzelf. Uw enige troost wellicht, is het nettoresultaat van heel die vaudeville: er is nu een Vlaamse schepen minder nadat de sp.a, die de kat de bel aanbond, de laan werd uitgestuurd, mede door de dhimmi-Vlamingen van Open Vld. Dat genoegen zou u ten voeten uit tekenen.

Tot nooit meer, zo hoop ik.

’t Pallieterke

*

Ex-Digitaliaanse Bedenkingen

*

Toegegeven, het is zeer ongelukkig om bij het begin van het Maatjes-Seizoen beeldspraak te gebruiken over bedorven vis. Maar er is één groot verschil: de maatjes zullen eeuwig blijven duren, en met de Socialisten is het voor altijd ‘over en uit’… Er is dus toch nog rechtvaardigheid op deze wereld.

Noem dus in Coburgia die beeldspraak maar de ‘colateral damage’ bij de Rode Perte Totale. Waar voortaan de Roos in de Gesloten Vuist mag vervangen worden door een Haringkop met open dode ogen… Een symbool dat bovendien zeer goed past bij de Kop van Olio di Poepo.…

U herinnert zich daarbij ongetwijfeld, dat een ‘dirupo’ het Italiaanse woord is voor… afgrond.

Let op de vissekop met dode ogen…..

*

Wat mij vooral bekommert in heel dat verhaal, is waar het electoraat van deze zakkenvullers, ‘de kleine man’ nu voortaan heen moet. Wegblijven uit de stemhokjes, zoals in Frakrijk? Dakannie, want in Coburgia is er stemPLICHT. De jacht is dus open. Alle bestaande partijen hengelen naar die stemmen. Neen, niet uit carrière-planning of zakkenvulderij. Nee hoor. Gewoon om het Land te dienen. Zeggen ze toch. maar het vervelende is daarbij, dat (naar mijn bescheiden mening), alleen het Vlaams Belang een passend partij-programma kan voorleggen. Nu beide ‘Centrum-Sociale’ partijen binnen een paar weken tijd van de kaart zullen geveegd zijn, liggen alle mogelijkheden breed open. Maar wèg zijn zij. De ‘Roden’ door al hun graai-topmandaten en de Gellen door de jaren aanslepende oplichting van maar liefst 8000.000 van hun trouwste aanhangers.

Moeten wij nu juichen of vloeken? Zelfs misschien wel het enige besluit nemen die nog openstaat: kiezen voor de Vlexit.

*

Zelfs de twee grote ‘Pakbonden’ aangevoerd door ‘Leiders’ met rood-blinkende kaalkoppen van puur levensgenot, zullen in die val worden meegesleept. Want die zijn nog min noch meer de vooruit geschoven frontsoldaten van de Meesters in de Wetstraat. Zij die ‘rfegeren’ over een kapot-geregeerd Land. En het dus maar best voor bekeken houden… Zodat de Universitaire titel ‘Pol & soc’ aan de tijd kan aangepast worden door alle bestaande titels als niet-bestaand te decreteren.

En wie weet, als (Soort zoekt Soort) de Coburgers eenmaal uit hun gestolen paleizen zijn verdreven, dat die ter beschikking kunnen gesteld worden voor de Brusselse échte daklozen….

(Digitalia)

De commentaren zijn gesloten.