14-07-17

4216

      

OP DE IJTKIJK

 

*

Vlaamse overheid paait

moslims met extra miljoenen

*

In het Staatsblad van maandag 3 juli 2017 verscheen het ‘decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017’. Het decreet werd door de Vlaamse regering goedgekeurd door de Vlaamse regerong.

Vooral het hoofdstuk 6 ‘Cultuur, Jeugd, Sport en Media’ levert interessante lectuur op. Bevoegd minister is Sven Gatz. Tien verenigingen krijgen dit jaar en de komende jaren extra Vlaams geld. Merk op dat het om extra geld gaat. In de oorspronkelijke begroting is reeds ruime financiering voorzien. De begunstigden zijn vooral Marokkaanse en Turkse verenigingen.

Het kan niet op. De ‘Federatie Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties’ (FMDO vzw) krijgt er dit jaar 40.000 euro extra bij. Voor de komende drie jaren – 2018, 2019 en 2020 – komt er telkens nog eens 110.000 euro bij.

In totaal een geschenk van Sven Gatz van 370.000 euro.

Ook de ‘Federatie van Marokkaanse Verenigingen’ (FMV vzw) valt in de prijzen. Dit jaar krijgt die vzw eveneens 40.000 euro extra. De volgende drie jaren komt daar telkens 70.000 euro bij. In totaal een bonus van een kwart miljoen euro.

Het ‘Internationaal Comité’ krijgt eveneens extra geld. Het Internationaal Comité (vzw IC) is volgens de webstek ‘een zelfstandige,

democratisch georganiseerde, multiculturele federatie. Het IC wil zelforganisaties van allochtonen in hun verscheidenheid en met respect voor hun culturele eigenheid ondersteunen en verenigen.

Doel is zo de onderlinge solidariteit en samenwerking tussen de verschillende etnische groepen in de samenleving te bevorderen, alsook de solidariteit en samenwerking tussen allochtonen en autochtonen.’

Het IC krijgt dit jaar en de komende drie jaar 370.000 euro extra.

De ‘Turkse Unie van België’ krijgt er 310.000 euro extra bij. De ‘Unie van Turkse Verenigingen’ mag 280.000 euro op de rekening bijschrijven. Ook de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims krijgt extra geld.

Besluit

In totaal krijgen deze en vijf andere organisaties er dit jaar en de komende jaren enkele miljoenen euro’s extra bij. Laten we hopen dat het vele extra geld goed besteed wordt.

Maar laat ons toe hieraan te twijfelen.

ThIerry Debel

**

NADER BEKEKEN

**

Niet dat ik me wil verstoppen achter andermans rug, maar als iemand het beter dan ondergetekende kan vewoorden, dan geef ik hem of haar graag de voorrang. Zelfs als het om een zijdelingse verwijzing gaat.

Als een druppel op ’n hete plaat…

*

Terzake gaat het om het bodemloos vat alom gekend als ‘de transfers’ van Vlaanderen naar bededen de taal—en krot-met-strepen grens. De hier besproken paar honderd miljoen per jaar zijn klein bier met wat collega GUVAAL ontdekte in La Dernière Heure. Dus heet van de naald…

Een berg centjes zo hoog als de Moubnt Everest die buiten alle berekeningen vallen…

*

Ik citeer

       “Volgens een rapport dat verscheen in La Dernière Heure telt dit land meer dan 2.000 kabinetsmedewerkers, die op kosten van de staat leven. Dat is letterlijk ongezien, want in de meeste ons omliggende landen bestaat dat zelfs niet eens en zijn ministeriële medewerkers meestal ambtenaren die al in een vorig kabinet werkten en gewoon hun werk verder doen, ook als de nieuwe minister tot een andere partij behoort. Bij de aankomst van een nieuwe minister in België brengt die een hele troep gelijkgezinde vrienden en kennissen mee die, op kap van de belastingsbetaler, verondersteld worden hand- en spandiensten te leveren, maar dan wel tegen betaling.

Maar zelfs als men daarmee akkoord zou gaan, dan is er in dit land nog een discrepantie, naargelang het gaat om Vlaamse of francofone ministers. Brussels minister-president Vervoort (niet toevallig weer een socialist) spant de kroon met liefst 80 voltijdse medewerkers die men in Wetstraatees VTE’s (voltijdse equivalenten) noemt. Paul Magnette moet het rooien met 71, Didier Reynders met 60. Onze nationale Charel valt bij zijn streekgenoten uit de toon: hij doet het met ‘slechts’ 40 waterdragers. Ter vergelijking: in de Vlaamse regering spant Hilde Crevits de kroon met eveneens 40 VTE’s (haar patroon, Bourgeois, maar 37). Op het vlak van de regeringen ‘werkt’ de federale met 648 cabinetards, de Waalse met 426, de Brusselse met 380 en de Vlaamse met, ocharme, maar 270 …

*

Herinnert U zich nog dat andere Vlaams spreekwoord, dat de kraaien ‘het’ uitbrengen, als er iets moet verzwegen worden… Waarmee ik maar wil zeggen dar dank zij de snelheid waarmee digitale berichten stilaan de plaats innemen van de vele nep-nieuwsberichten, de modale burger meer gelegenheid krijgt om overal achter de schermen te kijken.

Och, zoials Johan Cruyff al wist: ‘Elk nadeel hep se voordeel’….

*

En ik, ik ben blij dat mijn neus langs voor staat en niet opzij….

*

(Digitalia)

De commentaren zijn gesloten.